วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

My Cover illustrate (01)

My Draft Design and Final with text sample for novel
"The Graveyard Book by Neil Gaiman"